Předpisy obchodu

Obchodní podmínky

pro uzavírání kupních smluv prostřednictvím internetového obchodu https://mondexhome.cz/

Tyto Obchodní podmínky jsou veřejně přístupné na portálu https://mondexhome.cz/ všem uchazečům o uzavření kupní smlouvy s Prodávajícím a veškeré informace v těchto obchodních podmínkách obsažené jsou zároveň sdělením relevantních skutečností potenciálním Kupujícím před uzavřením smlouvy.

 1. Definice pojmů

„Prodávající“ - společnost UNIHOME SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, sídlem Ludwika Rydygiera 11A / 226, 01-793 Warszawa, Polsko, REGON 364267729, NIP 7010570501, kontaktní e-mail: mondexhome.cz@unihome.me, telefonní číslo: +420 234 149 795.

„Internetový obchod“ - je server na adrese https://mondexhome.cz/, prostřednictvím něhož Prodávající prodává Zboží.

„Zboží“ - movitá věc, která je nabízena ke koupi v Internetovém obchodu. Každá movitá věc je v nabídce Internetového obchodu označena názvem a vyobrazena na fotografii. Tato fotografie je ilustrační.

„Občanský zákoník“ - zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném a účinném znění.

„Kupující“ - fyzická nebo právnická osoba, která prostřednictvím Internetového obchodu uzavře Kupní smlouvu s Prodávajícím, jejímž předmětem je dodávka Zboží. Kupující může být Spotřebitelem nebo Podnikatelem.

„Podnikatel“ - Kupující, který je podnikatelem ve smyslu ustanovení § 420 a násl. občanského zákoníku.

„Spotřebitel“ - člověk, který mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání uzavírá smlouvu s podnikatelem nebo s ním jinak jedná, přičemž v rámci těchto obchodních podmínek je Spotřebitel zároveň Kupujícím.

„Kupní smlouva“ - Smlouva uzavřená mezi Prodávajícím a Kupujícím prostřednictvím Internetového obchodu, jejímž předmětem je dodání Zboží za Kupní cenu. Kupní smlouvu je možné uzavřít v českém jazyce. Kupní smlouva, její vznik, platnost a následky neplatnosti, a veškeré závazky vyplývající z Kupní smlouvy se řídí českým právem, zejména ustanovením § 2079 a násl. občanského zákoníku.

„Předmět prodeje“ - Zboží vybrané Kupujícím z nabídky Internetového obchodu, které Kupující kupuje na základě Kupní smlouvy.

„Kupní cena“ - peněžní částka vyjádřená v českých korunách, která je úplatou za dodání Zboží. Kupní cena se skládá ze dvou složek. První složkou je cena uvedená v nabídce Internetového obchodu u konkrétního produktu, a to včetně DPH, v okamžiku uzavření smlouvy. Druhou složkou Kupní ceny jsou náklady na doručení Zboží, jejichž výše závisí na volbě Kupujícího. V Kupní smlouvě se Kupující zavazuje Prodávajícímu tuto Kupní cenu zaplatit.

„Místo určení“ - místo, které Kupující označí při uzavírání Kupní smlouvy jako místo, kam má být Prodávajícím odeslán nebo osobně dodán Předmět prodeje a které je specifikováno následujícími údaji: jméno obce, jméno územního správního celku (okres, kraj), pokud je nutné ke specifikaci obce, jméno ulice, číslo popisné nebo číslo evidenční, pokud jsou přiděleny, směrovací číslo, stát. Pokud se strany nedohodnou jinak, Prodávající dodává zboží prostřednictvím tohoto Internetového obchodu pouze na území České republiky.

„Kurýrní služba“ - třetí osoba, podnikatel, která je ve smluvním vztahu s Prodávajícím a zajišťuje přepravu Předmětu prodeje pro Kupujícího do Místa určení.

 1. Úvodní ustanovení

 1. Na základě Kupní smlouvy se Prodávající zavazuje dodat Kupujícímu Předmět prodeje a Kupující se zavazuje Předmět prodeje převzít a zaplatit za něj Prodávajícímu Kupní cenu.

 1. Tyto obchodní podmínky upravují práva a povinnosti Prodávajícího a Kupujícího z Kupní smlouvy uzavřené prostřednictvím Internetového obchodu a jsou nedílnou součástí Kupní smlouvy.

 1. Prodávající si vyhrazuje právo změnit tyto obchodní podmínky.

 1. Tyto Obchodní podmínky platí jak pro Kupní smlouvy uzavřené se Spotřebitelem, tak
  s Podnikatelem, přičemž právní vztahy výslovně neupravené těmito Obchodními podmínkami se řídí ustanoveními občanského zákoníku. V případě, že je Kupujícím Spotřebitel, řídí se právní vztahy také ustanoveními zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele. V případě jakéhokoliv rozporu Obchodních podmínek se zákonnou právní úpravou na ochranu spotřebitele, má přednost zákonná úprava a práva Spotřebitele nemohou být Obchodními podmínkami nijak krácena.

 1. Uzavřením Kupní smlouvy dle čl. 3 Obchodních podmínek Kupující tyto přijímá a výslovně vyjadřuje souhlas s jejich obsahem.

 1. Proces uzavírání smlouvy

 1. Předmětem uzavření Kupní smlouvy jsou zejména nábytek, doplňky a dekorace domácnosti.

 1. Objednávky je možné zadávat 24 hodin denně, 7 dnů v týdnu.

 1. Za účelem provedení nákupu je nezbytné navštívit stránky https://mondexhome.cz/ vybrat si produkt a jeho parametry pomocí jednotlivých úkonů znázorňovaných na obrazovce a zadat objednávku. Provedení nákupu nevyžaduje registraci Kupujícího na stránkách Internetového obchodu https://mondexhome.cz/.

 1. Zboží vyobrazené na stránkách Internetového obchodu představuje výzvu Prodávajícího k podání nabídky Kupujícím. Vytvořením objednávky v Internetovém obchodě činí Kupující ve vztahu k Prodávajícímu nabídku na uzavření Kupní smlouvy.

 1. Při objednávání Zboží je Kupující povinen zvolit způsob platby, způsob doručení a také uvést adresu či adresy, na které má být zaslána zásilka s Předmětem prodeje.

 1. Smlouva se považuje za uzavřenou a pro smluvní strany závaznou ve chvíli, kdy Kupující obdrží od Internetového obchodu e-mail s potvrzením přijetí objednávky.

 1. Dodání Zboží

 1. Prodávající se zavazuje dodat Předmět prodeje Kupujícímu společně se všemi součástmi, popřípadě příslušenstvím, dle Kupní smlouvy. Prodávající zajišťuje odeslání Předmětu prodeje pro Kupujícího zejména prostřednictvím Kurýrní služby, není-li dohodnuto jinak. Prodávající nenese zodpovědnost za zpoždění v dodání Zboží, které bylo způsobeno zaviněním ze strany Kurýrní služby.

 1. Dodaný Předmět prodeje je Kupující povinen převzít, nestanoví-li tyto obchodní podmínky jinak.

 1. Kupující je povinen označit v objednávkovém formuláři Místo určení. Takto stanovené Místo určení je možné po uzavření Kupní smlouvy změnit pouze po dohodě s Prodávajícím. Prodávající zajišťuje odeslání Předmětu prodeje do Místa určení a Kupující je povinen převzít Předmět prodeje v Místě určení. Veškeré náklady související s přepravou Předmětu prodeje do Místa určení hradí Kupující částkou, která tvoří součást Kupní ceny, a to ve výši dle ceníku uvedeného na stránkách Internetového obchodu.

 1. V případě, že je Zboží doručováno Kupujícímu prostřednictvím dopravce, je Kupující povinen zkontrolovat, zda obal Zboží není porušen s tím, že pokud při kontrole zjistí, že obal je porušen nebo zásilka obsahující Předmět prodeje je jinak poškozena nebo zdeformována, má povinnost to oznámit dopravci. Kupující není povinen převzít od dopravce Zboží s porušeným obalem svědčícím o neoprávněném vniknutí. Kupující stvrzuje neporušenost zásilky svým podpisem na dodacím listu s tím, že na pozdější reklamaci, která by se týkala porušení obalu, nelze brát zřetel.

 1. Není-li u konkrétního Zboží stanoveno jinak, činí doba dodání standardně 3 pracovní dny. V případě, že dojde k prodloužení doby dodání určitého Zboží, bude Kupující o novém termínu dodání neprodleně informován. Doba dodání se počítá od momentu uzavření Kupní smlouvy. Ve vztahu ke Spotřebiteli má Prodávající povinnost dodat Zboží nejpozději do 30 kalendářních dnů.

 1. Není-li Zboží Prodávajícím dodáno ani do 30 kalendářních dnů, může Spotřebitel od smlouvy odstoupit za předpokladu, že Prodávající svoji povinnost nesplní ani v dodatečné přiměřené lhůtě, kterou mu Spotřebitel poskytl. Spotřebitel může od smlouvy odstoupit bez dodatečné lhůty jen v případě, že prodávající odmítl plnit nebo je plnění v určeném čase nezbytné s ohledem na okolnosti při uzavření smlouvy anebo Spotřebitel sdělil prodávajícímu před uzavřením smlouvy, že je dodání v určitý čas nezbytné.

 1. Kupující je v průběhu vytváření objednávky v Internetovém obchodě seznámen s jednotlivými způsoby dodání Zboží a jejich cenou, na základě čehož si sám zvolí způsob dodání Zboží.

 1. Přechod nebezpečí škody na Předmětu prodeje a přechod vlastnického práva

 1. Nebezpečí škody na Předmětu prodeje přechází z Prodávajícího na Kupujícího v okamžiku převzetí Předmětu prodeje Kupujícím. Pokud však Kupující v rozporu s Kupní smlouvou dodaný Předmět prodeje nepřevezme, přechází nebezpečí škody na Předmětu prodeje v okamžiku, kdy Kupující odmítl převzít Předmět prodeje nebo jinak dodaný Předmět prodeje nepřevzal.

 1. Vlastnické právo k Předmětu prodeje přechází z Prodávajícího na Kupujícího v okamžiku převzetí Předmětu prodeje Kupujícím, a to za předpokladu, že byla Kupujícím nejpozději spolu převzetím uhrazena Kupní cena. Byla-li Kupní cena na základě dohody s Prodávajícím uhrazena později, přechází Vlastnické právo k Předmětu prodeje na Kupujícího až v okamžiku jejího uhrazení v plné výši.

 1. Kupní cena a platební podmínky

 1. Ceny produktů jsou uvedené v českých korunách a jsou v nich zahrnuty: náklady spojené s obsluhou zakázky, náklady spojené s produktem, balením, obalem a DPH, ledaže je v popisu produktu uvedeno jinak. Kromě ceny produktu hradí Kupující Prodávajícímu náklady na dodání produktu, jejichž výše závisí na způsobu dodání zvoleném Kupujícím.

 1. Kupující se zavazuje zaplatit Prodávajícímu sjednanou Kupní cenu jedním z následujících způsobů:,

 1. platební kartou v Internetovém obchodě,

 2. platební kartou při doručení Zboží

 3. hotově při doručení Zboží - tzv. „na dobírku“

 1. Prodávající přijímá platby v českých korunách.

 1. V případě, že se jedná o speciální Zboží na objednávku nebo množství Zboží, které není obvyklé, může být ze strany Prodávajícího požadována úhrada zálohy. Prodávající se zavazuje o požadavku zálohové platby informovat Kupujícího neprodleně.

 1. Prostřednictvím nákupu na Internetovém obchodu https://mondexhome.cz/, Kupující vyjadřuje souhlas s tím, že mu budou zasílány faktury a dobropisy elektronickou formou.

 1. Odstoupení od smlouvy

 1. Prodávající a Kupující jsou oprávněni odstoupit od Kupní smlouvy v případech stanovených zákonem nebo Kupní smlouvou.

 1. Prodávající poskytuje jak Spotřebitelům, tak Podnikatelům právo odstoupit od Kupní smlouvy bez udání důvodu, a to do 30 dnů ode dne, kdy bylo Kupujícím nebo jím určenou třetí osobou Zboží převzato. Ve vztahu k Podnikatelům se proto uplatní ustanovení obsažená v článku 8 těchto obchodních podmínek obdobně, s výjimkou toho, že Podnikateli nenáleží právo na vrácení nákladů vynaložených na dodání Zboží.

 1. Prodávající je oprávněn od smlouvy odstoupit kdykoliv před dodáním Zboží, pokud není objektivně schopen z důvodů na straně třetích osob dodat Kupujícímu Zboží ve lhůtě přiměřené okolnostem nebo pokud vyjde najevo, že Kupující porušil již dříve uzavřenou smlouvu s Prodávajícím. Prodávající zároveň Kupujícího upozorňuje, že smlouva není uzavřena, pokud jsou zde oprávněné pochybnosti o skutečné identitě Kupujícího nebo v případě zjevných chyb v uváděných informacích o Zboží nebo o Kupní ceně.

 1. Pokud Prodávající nebo Kupující odstoupí od Kupní smlouvy, má Kupující nárok na vrácení zaplacené Kupní ceny po započtení případných pohledávek Prodávajícího, a to bezhotovostním převodem na bankovní účet Kupujícího uvedený v Kupní smlouvě nebo v oznámení o odstoupení od smlouvy.

 1. Kupující je v důsledku odstoupení od smlouvy povinen vrátit Prodávajícímu Předmět prodeje, pokud jej převzal. Prodávající je povinen vrátit Kupujícímu Kupní cenu do 14 dnů ode dne, kdy se odstoupení od smlouvy stalo účinným, ne však dříve, než mu bude vrácen Předmět prodeje ze strany Kupujícího.

 1. Je-li společně se Zbožím poskytnut Kupujícímu dárek, je darovací smlouva mezi Prodávajícím a Kupujícím uzavřena s rozvazovací podmínkou, že dojde-li k odstoupení od kupní smlouvy Kupujícím, pozbývá darovací smlouva ohledně takového dárku účinnosti a kupující je povinen spolu se Zbožím Prodávajícímu vrátit i poskytnutý dárek.

 1. Zvláštní ustanovení o odstoupení od smlouvy Kupujícího, který je Spotřebitelem

 1. Kupující, který je Spotřebitelem, má právo odstoupit od Kupní smlouvy bez udání důvodu, a to do 30 dnů ode dne, kdy bylo Kupujícím nebo jím určenou třetí osobou Zboží převzato. Pro účely uplatnění práva na odstoupení od Kupní smlouvy musí Spotřebitel Prodávajícího o svém odstoupení od této smlouvy informovat, a to zejména, e-mailem na adresu: mondexhome.cz@unihome.me nebo vyplněním online formuláře na webových stránkách Prodávajícího. Před vrácením Zboží Kupující sdělí Prodávajícímu číslo faktury a číslo bankovního účtu, na který chce vrátit uhrazenou částku, ledaže si strany dohodnou jiný způsob úhrady.

 1. K odstoupení od Kupní smlouvy může Spotřebitel použít formulář odstoupení od smlouvy, který tvoří přílohu těchto obchodních podmínek. Aby byla zachována lhůta k odstoupení od Kupní smlouvy, postačuje odeslat oznámení o odstoupení před jejím uplynutím.

 1. Spotřebitel je povinen bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy došlo k odstoupení od Kupní smlouvy, zaslat nebo dopravit Zboží na adresu provozovny partnerské společnosti Prodávajícího v České republice - olzalogistic.com, s.r.o., Karvinská 1897, 737 01 Český Těšín. Lhůta je zachována, pokud spotřebitel odešle Zboží před jejím uplynutím. Zboží musí být nepoškozené a bez známek užívání nebo opotřebování. Veškeré náklady spojené s vrácením Zboží nese Spotřebitel.

 1. Pokud Spotřebitel odstoupí od Kupní smlouvy, budou mu Prodávajícím bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy Prodávajícímu oznámení o odstoupení od smlouvy došlo, vráceny všechny platby, které Spotřebitel uhradil Prodávajícímu v souvislosti s uzavřením Kupní smlouvy, včetně nákladů na dodání Zboží. Jestliže Spotřebitel zvolil jiný než nejlevnější způsob dodání Zboží nabízený Prodávajícím, vrátí Prodávající Spotřebiteli náklady na dodání Zboží ve výši odpovídající nejlevnějšímu nabízenému způsobu dodání Zboží. Platba však bude Spotřebiteli vrácena až po obdržení vráceného Zboží nebo po prokázání, že Zboží bylo odesláno Prodávajícímu zpět, podle toho, co nastane dříve. Náklady na vrácení Zboží nese Kupující, a to i v případě, kdy zboží nemůže být pro svou povahu vráceno obvyklou poštovní cestou.

 1. Ani Spotřebitel však nemůže odstoupit od smlouvy:

 1. o poskytování služeb, jestliže byly v plném rozsahu poskytnuty; v případě plnění za úplatu, pouze pokud započalo s předchozím výslovným souhlasem Spotřebitele před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy a Podnikatel před uzavřením smlouvy poučil Spotřebitele, že poskytnutím plnění zaniká právo odstoupit od smlouvy,

 2. o dodávce zboží nebo služby, jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli Podnikatele a k němuž může dojít během lhůty pro odstoupení od smlouvy,

 3. o dodání alkoholických nápojů, jejichž cena byla ujednána v době uzavření smlouvy s tím, že dodání je možné uskutečnit až po uplynutí třiceti dnů a jejichž skutečná hodnota závisí na výchylkách trhu nezávislých na vůli Podnikatele,

 4. o dodávce zboží vyrobeného podle požadavků Spotřebitele nebo přizpůsobeného jeho osobním potřebám,

 5. o dodávce zboží, které podléhá rychlé zkáze, nebo zboží s krátkou dobou spotřeby, jakož i zboží, které bylo po dodání vzhledem ke své povaze nenávratně smíseno s jiným zbožím,

 6. o neodkladné opravě nebo údržbě, která má být provedena v místě určeném Spotřebitelem na jeho výslovnou žádost; to však neplatí pro provedení jiných než vyžádaných oprav či dodání jiného zboží než náhradních dílů nutných k provedení opravy nebo údržby,

 7. o dodávce zboží v zapečetěném obalu, které z důvodu ochrany zdraví nebo z hygienických důvodů není vhodné vrátit poté, co jej Spotřebitel porušil,

 8. o dodávce zvukové nebo obrazové nahrávky nebo počítačového programu v zapečetěném obalu, pokud jej Spotřebitel porušil

 9. o dodávce novin, periodik nebo časopisů s výjimkou smluv o předplatném na jejich dodávání,

 10. o ubytování, přepravě zboží, nájmu dopravního prostředku, stravování nebo využití volného času, pokud má být podle smlouvy plněno k určitému datu nebo v určitém období

 11. uzavírané na základě veřejné dražby podle jiného zákona, které může být Spotřebitel fyzicky přítomen, nebo

 12. o dodání digitálního obsahu, který není dodán na hmotném nosiči, poté, co bylo započato s plněním; v případě plnění za úplatu, pokud započalo s předchozím výslovným souhlasem Spotřebitele před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy, Spotřebitel byl poučen, že tím právo odstoupit od smlouvy zaniká, a Podnikatel mu poskytl potvrzení podle § 1824a odst. 1 a 2 nebo § 1828 odst. 3 a 4.

 1. Spotřebitel odpovídá Prodávajícímu za snížení hodnoty Zboží, které vzniklo v důsledku nakládání s tímto Zbožím jinak, než je nutné k tomu, aby se seznámil s povahou, vlastnostmi a funkčností Zboží. 1. Odpovědnost za vady

 1. Prodávající odpovídá Kupujícímu za vady Předmětu prodeje, pokud se vyskytnou na Předmětu prodeje.

 1. Kupující je povinen provést kontrolu Předmětu prodeje při převzetí Předmětu prodeje.

 1. Odpovědnost za vady je-li kupující Spotřebitelem

 1. Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy, zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2158 až 2174b občanského zákoníku.

 2. Prodávající odpovídá Spotřebiteli, že věc při převzetí nemá vady. Zejména prodávající odpovídá Spotřebiteli, že věc:

 1. odpovídá ujednanému popisu, druhu a množství, jakož i jakosti, funkčnosti, kompatibilitě, interoperabilitě a jiným ujednaným vlastnostem,

 2. je vhodná k účelu, pro který ji Spotřebitel požaduje a s nímž Prodávající souhlasil, a

 3. je dodána s ujednaným příslušenstvím a pokyny k použití, včetně návodu k montáži nebo instalaci.

 1. Prodávající dále odpovídá Spotřebiteli, že vedle ujednaných vlastností

 1. je věc vhodná k účelu, k němuž se věc tohoto druhu obvykle používá, i s ohledem na práva třetích osob, právní předpisy, technické normy nebo kodexy chování daného odvětví, není-li technických norem

 2. věc množstvím, jakostí a dalšími vlastnostmi, včetně životnosti, funkčnosti, kompatibility a bezpečnosti, odpovídá obvyklým vlastnostem věcí téhož druhu, které může kupující rozumně očekávat, i s ohledem na veřejná prohlášení učiněná prodávajícím nebo jinou osobou v témže smluvním řetězci, zejména reklamou nebo označením,

 3. je věc dodána s příslušenstvím, včetně obalu, návodu k montáži a jiných pokynů k použití, které může kupující rozumně očekávat, a

 4. věc odpovídá jakostí nebo provedením vzorku nebo předloze, které prodávající kupujícímu poskytl před uzavřením smlouvy.

Článek 10.3. se nepoužije v případě, že Prodávající Spotřebitele před uzavřením smlouvy zvlášť upozornil, že se některá vlastnost věci liší a kupující s tím při uzavírání smlouvy výslovně souhlasil.

 1. Prodávající odpovídá Spotřebiteli také za vadu způsobenou nesprávnou montáží nebo instalací, která byla podle smlouvy provedena Prodávajícím nebo na jeho odpovědnost. To platí i v případě, že byla montáž nebo instalace provedena Spotřebitelem a vada nastala v důsledku nedostatku v návodu, který k ní poskytl prodávající nebo poskytovatel digitálního obsahu nebo služby digitálního obsahu, jde-li o věc s digitálními vlastnostmi.

 2. Má-li věc vadu, může Spotřebitel požadovat její odstranění. Podle své volby může požadovat dodání nové věci bez vady nebo opravu věci, ledaže je zvolený způsob odstranění vady nemožný nebo ve srovnání s druhým nepřiměřeně nákladný; to se posoudí zejména s ohledem na význam vady, hodnotu, kterou by věc měla bez vady, a to, zda může být druhým způsobem vada odstraněna bez značných obtíží pro Spotřebitele. Prodávající může odmítnout vadu odstranit, je-li to nemožné nebo nepřiměřeně nákladné zejména s ohledem na význam vady a hodnotu, kterou by věc měla bez vady.

 3. Spotřebitel může požadovat přiměřenou slevu nebo odstoupit od smlouvy, pokud

 1. prodávající vadu odmítl odstranit nebo ji neodstranil v souladu s § 2170 odst. 1 a 2 občanského zákoníku,

 2. se vada projeví opakovaně

 3. je vada podstatným porušením smlouvy, nebo

 4. je z prohlášení prodávajícího nebo z okolností zjevné, že vada nebude odstraněna v přiměřené době nebo bez značných obtíží pro kupujícího.

 1. Odstoupí-li Spotřebitel od smlouvy, Prodávající vrátí Spotřebiteli Kupní cenu bez zbytečného odkladu poté, co obdrží věc nebo co mu Spotřebitel prokáže, že věc odeslal. Spotřebitel nemůže odstoupit od smlouvy, je-li vada věci nevýznamná.

 2. Právo z vadného plnění Spotřebiteli nenáleží, pokud Spotřebitel vadu sám způsobil. Prodávající rovněž neodpovídá za vady vzniklé v důsledku běžného opotřebení nebo nedodržení návodu k použití.

 3. Spotřebitel může vytknout vadu, která se na věci projeví v době dvou let od převzetí. Projeví-li se vada v průběhu jednoho roku od převzetí, má se za to, že věc byla vadná již při převzetí, ledaže to povaha věci nebo vady vylučuje, přičemž tato doba neběží po dobu, po kterou Spotřebitel nemůže věc užívat, v případě, že vadu vytkl oprávněně.

 4. Další práva a povinnosti stran související s odpovědností Prodávajícího za vady upravuje ustanovení článku 11 Obchodních podmínek upravující postup při uplatnění nároků z vadného plnění.

 1. Reklamace - uplatnění nároků z vadného plnění a posouzení vadnosti plnění

 1. Kupující může reklamaci nahlásit zejména e-mailem na adresu mondexhome.cz@unihome.me nebo prostřednictvím online formuláře nacházejícího se na webových stránkách Prodávajícího. Nahlášení reklamace by mělo obsahovat popis zjištěných neshod a také rozsah reklamačních nároků.

 1. Kupující může uplatnit reklamaci do 12 měsíců ode dne převzetí Zboží. V případě, že je Kupující Spotřebitelem, uplatní se reklamační lhůty obsažené v občanském zákoníku popsané v článku 10 Obchodních podmínek.

 1. Kupující odešle nebo jiným způsobem dopraví reklamované Zboží na adresu provozovny partnerské společnosti Prodávajícího v České republice - olzalogistic.com, s.r.o., Karvinská 1897, 737 01 Český Těšín. V případě, že bude reklamace uznána jako oprávněna, má Kupující právo na náhradu nákladů, které bylo nezbytné vynaložit za účelem dodání Zboží na výše uvedenou adresu.

 1. V případě, že je Kupující Spotřebitelem, je Prodávající povinen Reklamaci včetně odstranění vady vyřídit a informovat o tom Spotřebitele nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, ledaže se Prodávající se Spotřebitelem dohodnou na delší lhůtě. Prodávající vydá Spotřebiteli při uplatnění reklamace písemné potvrzení, ve kterém uvede datum, kdy Spotřebitel reklamaci uplatnil, co je jejím obsahem, jaký způsob vyřízení reklamace Spotřebitel požaduje a kontaktní údaje Spotřebitele pro účely poskytnutí informace o vyřízení reklamace. Tato povinnost se vztahuje i na jiné osoby určené k provedení opravy. Po marném uplynutí lhůty 30 dnů může Spotřebitel od smlouvy odstoupit nebo požadovat přiměřenou slevu. Prodávající vydá Spotřebiteli potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, včetně potvrzení o provedení opravy, a době jejího trvání, případně písemné odůvodnění zamítnutí reklamace. Tato povinnost se vztahuje i na jiné osoby určené k provedení opravy.

 1. Reklamace jsou přijímané v pracovní dny do 16.00 hodin. Reklamace, které budou nahlášené po této hodině, budou uznány za přijaty následující pracovní den.

 1. Maximální výše náhrady škody vzniklé v důsledku vady Předmětu Kupní smlouvy uzavřené s Podnikatelem nemůže překročit 100% hodnoty objednaného Zboží.

 1. Prodávající nese odpovědnost pouze za vlastní úkony a opomenutí. Prodávající nenese odpovědnost za důsledky činností a opomenutí třetích osob, zvláště za prodlení v předávání prostředků finančními ústavy a dopravci, prostřednictvím kterých bude uskutečňováno doručování Zboží Kupujícímu.

 1. Záruka za jakost

 1. Prodávající poskytuje Spotřebiteli ve vztahu ke Zboží nabízenému v Internetovém obchodě záruku za jakost v trvání 24 měsíců ode dne převzetí zboží.

 1. Prodávající poskytuje Podnikateli ve vztahu ke Zboží nabízenému v Internetovém obchodě záruku za jakost v trvání 12 měsíců ode dne převzetí zboží.

 1. Zárukou za jakost se Prodávající zavazuje, že si Zboží po výše uvedenou dobu při obvyklém použití uchová své funkce a výkonnost. V opačném případě má Kupující právo na to, že Prodávající věc opraví, vymění nebo mu vrátí kupní cenu, a to v závislosti na tom, na kterém z uvedených způsobů realizace záruky se Kupující s Prodávajícím dohodnou.

 1. Kupující nemá právo ze záruky, způsobila-li vadu po přechodu nebezpečí škody na věci na Kupujícího vnější událost nebo způsobil-li vadu vlastním zaviněním.

 1. Pro postup uplatňování práv ze záruky platí obdobně ustanovení článku 11 Obchodních podmínek, s výjimkou ustanovení článku 11.4. a s tím že nároky vyplývající ze záruky musí být uplatněny v záruční době uvedené pro Spotřebitele v článku 12.1. a pro podnikatele v článku 12.2.

 1. Zvláštní ustanovení o mimosoudním řešení sporů pro případ, že Kupující je Spotřebitelem

 1. Vyřizování obvyklých stížností Spotřebitelů zajišťuje Prodávající prostřednictvím elektronické adresy mondexhome.cz@unihome.me. Informaci o vyřízení stížnosti Kupujícího zašle Prodávající na elektronickou adresu Kupujícího.

 1. Pokud z Kupní smlouvy mezi Prodávajícím a Kupujícím, který je Spotřebitelem, vznikne jakýkoliv spor, má Spotřebitel možnost se na základě zákona č. 634/1992 Sb., zákon o ochraně spotřebitele, zejména jeho ustanovení § 20n a násl., obrátit na Českou obchodní inspekci (Ústřední inspektorát -oddělení ADR, Štěpánská 44, 110 00 Praha 1) s návrhem na mimosoudní řešení spotřebitelského sporu. Návrh může Spotřebitel podat pouze v případě, že se spor nepodařilo s Prodávajícím vyřešit přímo. Návrh lze podat nejpozději do 1 roku ode dne, kdy Spotřebitel uplatnil své právo, které je předmětem sporu, u Prodávajícího poprvé.

 1. Veškeré informace a postupy pro mimosoudní řešení sporu jsou k dispozici rovněž na stránkách České obchodní inspekce (www.coi.cz).

 1. Spotřebitel může využít rovněž platformu pro řešení sporů online, která je zřízena Evropskou komisí na adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

 1. Závěrečná ustanovení

 1. Kupní smlouva je uzavřena prostřednictvím elektronických prostředků.

 1. Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání Kupní smlouvy. Náklady vzniklé Kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením Kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí Kupující sám.

 1. Potvrzení obsahu smlouvy uzavřené v jiné než písemné formě, které vykazuje odchylky od skutečně ujednaného obsahu smlouvy, nemá právní účinky.

 1. Pokud vztah založený Kupní smlouvou obsahuje mezinárodní prvek, sjednávají strany, že se vztah řídí českým právem. Smluvní strany výslovně vylučují aplikaci Úmluvy OSN o smlouvách o mezinárodní koupi zboží (Vídeňská úmluva - Sdělení federálního ministerstva zahraničních věcí č. 160/1991 Sb.).

 1. V případě doručování písemností mezi smluvními stranami se za doručovací adresu považují sídlo Prodávajícího a bydliště či sídlo Kupujícího uvedené v objednávce.

 1. Tyto obchodní podmínky platí ve znění uvedeném na internetových stránkách Prodávajícího, v den uzavření Kupní smlouvy. Objednávka Kupujícího je po jejím potvrzení Prodávajícím jako uzavřená smlouva mezi Kupujícím a Prodávajícím archivována za účelem jejího splnění a další evidence a její stav je přístupný Kupujícímu. Kupní smlouva se uzavírá v českém jazyce, ledaže se strany dohodnou jinak. Nákupem Kupující souhlasí se zasíláním obchodních sdělení.

 1. Tyto obchodní podmínky Spotřebiteli umožňují jejich archivaci a reprodukci. Momentem uzavření Kupní smlouvy Kupující přijímá veškerá ustanovení obchodních podmínek.Obchodní podmínky účinné od 7.6.2023Příloha č. 1 - Vzorový formulář pro odstoupení od smlouvyPříloha č. 1:

Vzorový formulář pro odstoupení od smlouvyOznámení o odstoupení od smlouvy

Adresát:

UNIHOME SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Sídlem: Ludwika Rydygiera 11A / 226, 01-793 Warszawa, Polsko

REGON: 364267729

NIP: 7010570501

Kontaktní e-mail: mondexhome.cz@unihome.meOznamuji, že tímto odstupuji od smlouvy o nákupu tohoto Zboží:

Datum obdržení Zboží:

Jméno a příjmení Kupujícího, adresa:

Číslo bankovního účtu Kupujícího:

Podpis Kupujícího (pouze pokud je tento formulář zasílán v listinné podobě):
Datum a místo podpisu:

 1. Tento regulační dokument stanoví pravidla a podmínky platné během akce Black Week v internetovém obchodě MONDEX od 24. do 28. listopadu 2023.
 2. Akce zahrnuje vybrané produkty dostupné v obchodě MONDEX, označené symbolem "2+1 zdarma". Akce se vztahuje na konkrétní produkty, které byly označeny jako účastnící se v akci. Například pokud zákazník vybere tři produkty z akce, třetí produkt obdrží zdarma. Pokud však vybere dva produkty účastnící se a jeden, který se neúčastní, sleva nebude nalicena.
 3. Zákazníci mají možnost libovolně kombinovat produkty zúčastněné v akci. Mohou si libovolně sestavovat produkty zúčastněné v akci, což jim poskytuje flexibilitu při vytváření objednávek. Například pokud zákazník vybere dva produkty typu A a jeden produkt typu B, cena produktu B bude snížena na nulu.

Načítání...