Zásady zabezpečení a ochrany osobních údajů

Informace o zpracování osobních údajů

Správcem osobních údajů poskytnutých za účelem uzavření kupní smlouvy je prodávající.

Identifikační a kontaktní údaje správce osobních údajů

Společnost: MONDEX Anna i Jerzy Affek Spółka Jawna,

Sídlo a kontaktní adresa: Towarowa 17,10-416 Olsztyn, Polsko

REGON: 510286740

NIP: 7391010198

Telefon: +48 89 532 08 14

E-mail: iodo@mondex.pl

(dále jen „správce“)

Účel, právní základ a rozsah zpracování osobních údajů

Kupující bere na vědomí, že pro účely vyřízení objednávky, její následné realizace a případného řešení práv z vadného plnění (reklamací), jakož i pro účely přímého marketingu správce zpracovává a uchovává v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679, obecné nařízení o ochraně osobních údajů (dále jen „GDPR“), jeho osobní údaje, a to v následujícím rozsahu: jméno, příjmení, adresa, e-mail a telefonní číslo. Právním důvodem tohoto zpracování je splnění uzavřené smlouvy podle čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR. a v případě přímého marketingu jsou právním důvodem oprávněné zájmy správce dle čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR.

K výše uvedeným osobním údajům kupujícího mohou mít přístup pouze následující příjemci osobních údajů:

 1. smluvní dopravce, kterého si kupující zvolí v objednávkovém formuláři, za účelem dodání zboží

 2. externí účetní firma

 3. poskytovatel platebních služeb

 4. společnost olzalogistic.com, s.r.o.

 5. zaměstnanci správce osobních údajůDoba uložení

Osobní údaje budou správcem uloženy po dobu pěti let od okamžiku realizace smlouvy (doručení zboží) s výjimkou případů, kdy má správce zákonnou povinnost údaje uchovávat déle, jak je níže uvedeno.

Správce uvědomuje kupujícího, že má dle § 31 zákona o účetnictví (č. 593/1991 Sb.) povinnost uschovat účetní doklady a účetní záznamy (faktury) po dobu 5 let počínajících koncem účetního období, kterého se týkají (pokud dojde k nákupu zboží během roku 2022, musí být faktura uchována do konce roku 2027).

Správce má rovněž podle § 97 ve spojení s § 148 daňového řádu (č. 280/2009 Sb.) povinnost uchovat fakturu po dobu 3 let ode dne, v němž uplynula lhůta pro podání řádného daňového tvrzení, nebo v němž se stala daň splatnou, aniž by zde byla současně povinnost podat řádné daňové tvrzení. Za podmínek stanovených v § 148 daňového řádu může být výše uvedená doba uchování prodloužena.

Dále správce uvědomuje kupujícího, že má dle § 35 zákona o dani z přidané hodnoty (č. 235/2004 Sb.), povinnost uschovat daňové doklady po dobu 10 let od konce zdaňovacího období, ve kterém se plnění uskutečnilo (pokud dojde k nákupu zboží během roku 2022, musí být faktura uchována do konce roku 2032).Práva kupujícího ve vztahu k osobním údajům

Kupující má podle článků 15 až 21 GDPR právo:

 1. na přístup ke svým osobním údajům dle čl. 15 GDPR, které zahrnuje právo získat od správce potvrzení, zda osobní údaje, které se ho týkají, jsou či nejsou zpracovávány a případně právo získat přístup k těmto osobním údajům a k informacím vymezeným v článku 15 GDPR;

 2. na opravu osobních údajů dle čl. 16 GDPR;

 3. na výmaz osobních údajů dle čl. 17 GDPR („právo být zapomenut“), které spočívá v tom, že správce bez zbytečného odkladu vymaže osobní údaje, které se kupujícího týkají, jakmile již nebudou potřebné pro účely plnění smlouvy, pokud není dán jiný právní důvod pro jejich další zpracování;

 4. na omezení zpracování osobních údajů v případech vymezených článkem 18 GDPR;

 5. na přenositelnost osobních údajů podle článku 20 GDPR;

 6. vznést námitku proti zpracování osobních údajů dle článku 21 GDPR.

 7. nebýt předmětem žádného rozhodnutí založeného výhradně na automatizovaném zpracování, včetně profilování podle článku 22 GDPRSprávce jmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů, kterým je Adam Affek, e-mail: iodo@mondex.pl, tel. +420234149795.

Správce poskytne kupujícímu na žádost informace o přijatých opatřeních, a to do 15 dnů od obdržení žádosti.

V případě zjištění nesrovnalostí při zpracovávání osobních údajů má kupující právo obrátit se na dozorový orgán, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů, a podat k němu stížnost.

Správce nemá v úmyslu předat osobní údaje do třetí země (do země mimo EU) nebo mezinárodní organizaci.Načítání...